Không thể truy cập vào sản phẩm của Google

Link kháng: https://support.google.com/accounts/contact/suspended


Vui lòng điền vào mẫu này nếu bạn tin rằng quyền truy cập vào một sản phẩm Google của bạn đã bị tạm ngưng vì lỗi. Google sẽ chỉ liên hệ lại với bạn nếu google cần thêm thông tin hoặc có thông tin bổ sung để chia sẻ.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét